Privacy statement

Hotel Le Bistro hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hotel Le Bistro houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hotel Le Bistro zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wat gebeurt er met u persoonlijke gegevens?

Deze informatie wordt gebruikt:

 • Om u snel, gemakkelijk en veilig reserveringsaanvragen te laten maken.
 • Om u later te contacteren voor informatie en marketingdoeleinden (dit gebeurt alleen als u daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 • Om u mededelingen te doen met betrekking op uw eventuele reservering.

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Toegang tot persoonlijke gegevens
Op verzoek verlenen wij alle bezoekers van onze website toegang tot de informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie gelieve contact met ons op te nemen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hotel Le Bistro verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hotel Le Bistro de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;

  Uw persoonsgegevens worden door Hotel Le Bistro opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.
  Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Hotel Le Bistro verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hotel Le Bistro de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   • Voornaam;
   • Tussenvoegsel;
   • Achternaam;
   • E-mailadres.

   Uw persoonsgegevens worden door Hotel Le Bistro opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

    

   Verstrekking aan derden

   De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

   • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   Binnen de EU
   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

    

   Minderjarigen

   Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

   Bewaartermijn

   Hotel Le Bistro bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

   Beveiliging

   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

   • Alle personen die namens Hotel Le Bistro van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
   • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
   • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
   • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
   • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   Rechten omtrent uw gegevens
   U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

   Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   Klachten
   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   Vragen
   Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

   Contactgegevens
   Le Bistro
   Grotestraat Centrum 3
   6301 CV Valkenburg aan de Geul
   043 601 2969